Senin, 30 Desember 2013

Velike cure jedu dobro - napravite home -made pljeskavice!Recept za varivo od kelja koje možete vidjeti na slici znate (http://fashionbabica.blogspot.com/2013/07/varivo-od-kelja-tako-jednostavno-tako.html?q=kelj) , a tu je i recept za pljeskavice :)


Pola kilograma mljevenog mesa
1 jaje
Mrkva
3 režnja češnjaka
Pola glavice luka
3 do 4 žlice krušnih mrvica – mrvice napravite ovako: stari kruh se nareže na šnite, prepeče s u pećnici na laganoj temperaturi i  kad je gotovo stavi se u vrećicu i istuče batom
Sol, papar

Mrkva se nariba, češnjak i luk se narežu na sitne kockice, svi sastojci se zajedno pomiješaju, naprave se kuglice i od kuglica pljeskavice.

-----------------------
Big girls eat well- make your own burgers!

You know the recipe for kale stew which you can see on the pic (http://fashionbabica.blogspot.com/2013/07/varivo-od-kelja-tako-jednostavno-tako.html?q=kelj),  and this is the recipe for home-made burgers :)

Half a pound of ground beef
1 egg
1 carrot
3 cloves of garlic
Half of onion
3-4 tablespoons of bread crumbs -  you make crumbs like this: cut old breadinto slices, toastit in the oven at a low temperature andwhen it's done put it in a bag and beat it with a hammer
Salt, pepper

Grate the carrots, cut  garlic and onion into small cubes, mix all ingredients well, make balls and from balls burgers.

Minggu, 29 Desember 2013

Zavolimo svoje vagine - part 2!Prethodni članak završila sam riječima Naomi Wolf. U svojoj knjizi „Vagina: Nova biografija“, kojom ću se pozabaviti u ovom dijelu, autorica kaže ovako:  „Žensko seksualno iskustvo, duboko krivo shvaćeno, nije samo pitanje seksualnosti ili zadovoljstva. Ono također služi kao medij ženske samosvijesti i nade, ženskog stvaralaštvai hrabrosti, ženskog  fokusa i inicijative; ženskog blaženstva i transcendencije i ultimativno ženske slobode. Kako bi u potpunosti razumjeli  vaginu, važno je shvatiti da ona ne egzistira samo sa ženskim mozgom, nego i sa samom ženskom dušom.“ 

Zdjelični živac – nit koja povezuje vaginu i mozak
Drugim riječima, mozak i vagina su jedno. Vagina direktno utječe na važne aspekte ženskog bića, kao što su kreativnost i samopouzdanje.  Središnji igrač u posredovanju između mozga i vagine je zdjelični živac- informacijska autocesta koja se proteže od baze leđne moždine do cerviksa, na taj način povezujući potonji s mozgom i kontrolirajući većinu ženskog seksualnog uzbuđenja.  Međutim, ova autocesta je zapravo više labirint koji se uvelike razlikuje od žene do žene i sasvim je jedinstven.  Ta živčana raznolikost u vrlo složenoj ženskoj zdjelično- neuronskoj mreži, objašnjava zašto žene imaju različite okidače za orgazam. Muška zdjelično- neuronska mreža je puno jednostavnija i sastoji se od relativno pravilnih neuronskih putova, uredno uređenih u mrežu koja u vrtlogu užitka okružuje penis. Ova biološka stvarnost sukobljava se s kulturno konstruiranom fantazijom o tome kako bi seksualni odnos trebao izgledati. Pornografski pa čak i onaj konvencionalni model snošaja svodi se na: brzo, orijentirano ka vrhuncu, linearno i fokusirano na simulaciju eventualno jednog do dva područja na ženskom tijelu, što jednostavno nije dovoljno nekim ženama ili bar neće zadovoljiti ženu u nekom smislenijem, dubljem smislu jer uključuje samo površan djelić potencijala koji ženski organizam nudi. 

Autonomni živčani sustav- partner zdjeličnog živca u strašnom zločinu zvanom orgazam
Druga ključna komponenta ženskog seksualnog iskustva je autonomni živčani sustav lutkar koji vuče sve konce uzbuđenja, kontrolirajućisve glatke kontrakcije mišića tekrivac“ za  reakcije tijela izvan svjesne kontrole. Zbog toga što orgazmu prethodi uzbuđenje, autonomni živčani sustav prvo treba odraditi svoj dio posla prije nego kompleksan zdjelično - neuronski sustav odradi magiju.  Ako  se  autonomni živčani sustav ignorira, žena može doživjeti orgazam, ali neće se nužno osjećati ispunjeno, opušteno ili zaljubljeno. Najfascinantniji aspekt autonomnog živčanog sustava je taj da je pod velikim utjecajem mentalnog, što dokazuje nepromjenjivu međuovisnost mozga i vagine.
 „Pozitivan“ vs. „negativan“ stres
Autonomni živčani sustav koji služi kao prevoditelj između psihološkog i fiziološkog   posebno je osjetljiv  na ono što psiholozi nazivaju "negativan stres". „Pozitivan stres“ je nešto što žene osjećaju dok su uzbuđene, ali „negativan stres“ dolazi od nedostatkasigurnosti, a prisutnost sigurnosti je apsolutno neophodna kako bi se ženski mozakkatapultirao u rajske visine orgazmakoje su moguće samo u stanju transa. Drugim riječima, kad se žena osjeća vrijedno, voljeno i opušteno to će samo povećati njen užitak,  no kada se osjeća nesigurno i uplašeno, to može dramatično utjecati na osjećaj užitka. 

Kada se žena osjeća ugroženom ili nesigurnom, dio  autonomnog živčanog sustava* koji se zove parasimpatikus ulijeće u cijelu priču. Ovaj sustav regulira reakcije  kao što su "borba“ i „bijeg".  Kako se  adrenalin oslobađa u mozgu, tako se esencijalni sustavi kao što su probava i seksualne reakcije zatvaraju. U isto vrijeme cirkulacija staje, jer srce treba svu krv na raspolaganju kako bi se tijelo pokrenuloili  borilo,  a poruka koje se šalje tijelu je „izvucite me van". Stoga bilo kakvo prijeteće okruženje koje može uključivati samo verbalne prijetnje  i uvrede vagini ili korištenje bilo kakvog ružnog jezika koji se tiče vagine, mogu stopirati žensku seksualnu želju. Da, ne spominjem primjere „negativnog stresa“ kao što su silovanje ili bilo kakva seksualna trauma. 

„Negativan stres“ može imati značajne biološke posljedice. Posljedice silovanja, odnosno bilo kakvih seksualnih trauma mogu „ostati“ u tijelu, čak „ostati“ u vagini i promijeniti tijelo na najintimnijoj razini. Doslovno može doći do promjena u radu autonomnog živčanog sustava, koji je krucijalan za žensko uzbuđenje. Obnova je moguća, ali liječenje mora biti specijalizirano. Ako se ženi ne pruži pravi tretman, to može trajno promijeniti način na koji ženadiše, otkucaje njezina srca i  krvni tlak,  podražajne reakcije izvan svjesne kontrole te može dovesti do mnogih zdravstvenih problema koji se na prvi pogled ne mogu povezati sa seksualnim traumama, kao što su vrtoglavice, problemi s ravnotežom i vidom, dijabetes, srčane bolesti, hormonalna neravnoteža te problemi s plodnošću. Drugim riječima, seksualno zlostavljanje mijenja mozak na način da mozak sabotira nekolikotjelesnih sustava što šteti pozitivnom stresu“. Korejski znanstveni, otišli su korak dalje u svojim istraživanjima i ustvrdili da seksualne traume imaju utjecaje na biološkom nivou do te mjere da mogu utjecati na samo funkcioniranje vagine. Kronični fizički stres mijenja seksualno ponašanje kroz mehanizam koji uključuju složene promjene spolnih hormona, endokrinih faktora i neurotransmitera, tvrde korejski znanstvenici. 

Sinteza dušikovog oksida i dušikova monoksida igraju važnu ulogu uvaginalnom i klitorisnom bubrenju- pomažu glatkom mišiću vagine da se opusti i vaginalnog tkivu da nabubri u pripremi zauzbuđenje i orgazam a upravo ove kemikalije i njihovi postupci su inhibiranikad su  žene pod „negativnim stresom“.

Žensko tijelo uvijek reagirana isti način na" negativan stres" neovisno o tome radi gdje se žena nalazi. Ako ženski mozak osjeti da okolina nije sigurna, njegova reakcijainhibira spomenute organe i sustave. Dakle, ako žena svakodnevno odlazi na fakultet ili na posao ili u bilo koju prijeteću  sredinu, ona riskira kumulativne dugotrajne posljedice „negativnog stresa“ Ako je žena dovoljno dugo izložena „negativnom stresu“, s vremenom će ostali dijelovinjezina života vjerojatno krenuti krivim putem, ona će imati poteškoće prilikom opuštanja u krevetu, u učionici ili na radnom mjestu. „Negativan stres“ će spriječitilučenje dopamina što će za posljedicu imati sprječavanje otpuštanja kemikalija u mozgu koje bi je učinile samopouzdanom, kreativnom, punom nade, usredotočenom i  učinkovitom. Izraz sjebati nekoga dobiva potpuno novo značenje, zar ne? 


*Rad autonomnog živčanog sustava dijelimo  na:

1) Simpatikus - pobuđuje  srce, mišiće, pluća, koji svojim pojačanim radom daju organizmu više energije i na taj se način priprema organizam za obranu i napore.
2) Parasimpatikus - obratno od simpatikusa, utječe na štednju energije, pojačava rad crijeva, želudca i drugih organa, djeluje umirujući opuštajući i oporavljajući organizam
3) Intramuralni (dio vegetativnog živčanog sustava, koji se nalazi u stjenkama organa, pa je sastavljen od simpatikusa i parasimpatikusa).

------------------------------
 Let's love our vaginas -part 2


I ended my previous article with Naomi Wolf’s words taken from her book "Vagina: The New Biography", which I will be addressingin this article. In her book the author says: „Women'ssexual experience, deeply misunderstood, is not just the question of sexuality orpleasure. It also serves as a medium of woman's self-confidenceand hope, courageand creativity, focus and initiatives, bliss and transcendence andultimately woman's freedom. In order to fully understand the vagina, it is important to realize that it not only coexists with the female brain, but also with the female soul"
Pelvic nerve - the thread  connecting vagina and brain

In other words, the brain and the vagina are one. Vagina directly affects important aspects of  female being, such as creativity and self-confidence . The central player in mediating between the brain and the vagina is the pelvic nerve - information highway that runs from the base of the spinal cord to the cervix, thereby connecting the latter with the brain and controlling the majority of female sexual arousal. However, this highway is actually more of a labyrinth which varies greatly from woman to woman and it is quite unique. The nerve diversity in a very complex female pelvic - neural network, explains why women have different triggers for orgasm. Men's pelvic - neural network is much simpler and consists of relatively accurate neural pathways, neatly arranged in a network that surrounds the penis in the vortex of pleasure. This biological reality collides with culturally constructed fantasy about how sex should look like. Pornographic and even the conventional model of sex comes down to: quick, oriented towards the peak , linear and focused on the simulation of possibly one to two areas of the female body, which is simply not enough for some women, or at least will not satisfy a woman in a meaningful, deeper sense because it includes only a fraction of the potential female body offers .


Autonomic nervous system-partner of the pelvic nerve in the horrific crime calledorgasm

Another key component of female sexual experience is the autonomic nervous system - the puppeteer whopulls the strings of all the excitement, bycontrolling smooth muscle contraction and the "culprit" for the reactionof the body outside of conscious control. Because excitement precedes orgasm, the autonomic nervous system first needsto do its part before complex pelvic - neural system does the magic. If the autonomic nervous system is ignored, a woman can have an orgasm, butwill not necessarily feel fulfilled, relaxed andin love. Most fascinating aspect of the autonomic nervous system is that it is heavily influenced by mental, proving fixed interdependenceof the brain and vagina.

“Good” Vs. “ Bad”stress

The autonomic nervous system whichserves as a translator between psychological and physiological is particularly susceptible to what psychologists call "bad stress". "Good stress" issomething that women feel when they are aroused, but "negative stress" comes from the lack of security, and the presence of security is absolutely essential so the female brain could be catapulted into the heavenly heights of orgasmthat are possible only in a state of trance. In other words, when a woman feelsworthy, loved and relaxed it will only increase her pleasure, but when she feelsinsecure and afraid, it can dramatically affect the feeling of pleasure.


When a woman feels threatened or insecure, part of the autonomic nervous system * which is called the parasympathetic does its part into the whole story. This system regulates responsessuch as "fight" or "flight”. As the adrenaline is released in the brain, so the essentialsystems such as digestion and sexual response are closed. At the same time the circulation stops becausethe heart needs all the blood available in the body, so the body could “fight” or “flight” and the messages thatthe body sends is"get me out of here". Therefore any threateningenvironment that may involve only verbal threats andinsults towards the vagina or use of any bad language concerning the vagina, can stop woman's sexual desire. Not to mention examples of "bad stress" such as rape or any sexual trauma.


"Bad stress" can have significant biological consequences. The consequences of rape or any sexual trauma can "stay" in the body, even "stay" in the vagina and change the body on the most intimate level. It literally may lead to changes in the work of the autonomic nervous system, which is crucial for female arousal. Recovery is possible, but treatment must be specialized. If a woman is not given the right treatment, it can permanently change the way woman breathes, her heart rate and blood pressure, the inflammatory reactions outside conscious control and it can lead to many health problems that at first glance may have nothing to do with sexual trauma,  such as dizziness, problems with balance and vision, diabetes, heart disease, hormonal imbalances and problems with fertility. In other words, sexual abuse changes the brain in a way that the brain is sabotaging several body systems, which negatively affects “positive stress" . Korean researchers, went one step further in their research and argued that sexual trauma has impacts on the biological level to the extent that it may affect the functioning of the vagina. Chronic physical stress is changing sexual behavior through a mechanism involving complex changes in sex hormones, endocrine factors and neurotransmitters, claim Korean researchers.


The synthesis of nitric oxide and nitric monoxide play an important rolein vaginal and clitoralswelling –they  help smooth muscles of the vagina to relax and vaginal tissue to swell in preparation for arousal and orgasm - and  precisely these chemicals and their actions are inhibited when women are under"bad stress".

The female body always reacts the same way to the "bad stress" regardless of where the woman is. If the female brainsenses that the environment is not safe, his reaction inhibits the aforementioned organs and systems. So, if a woman goesto college every day, or at work or in any hazardous environment, it runs the risk of cumulative long-term effects of "bad stress" If a woman is exposed long enough to "bad stress", it will eventually cause other parts of her lifeto go wrong, she will have difficulty relaxingin bed, in the classroom or in the workplace. "Bad stress" will prevent the release of dopamine, which will result inpreventing the release of chemicals in the brain that would make her confident, creative, hopeful, focused and effective. The term to fuck someone up gets a whole new meaning, doesn’t it?* Work of autonomic nervous system is divided into:

1) sympathetic it raises the work of heart, muscles and lungs, which with their increased work give the body moreenergy and preparethe body for defense and efforts

 
2) parasympathetic - the opposite of the sympathetic effects saving energy, enhances the work of bowels, stomach andother organs, and has a soothing,relaxing and recoveringeffect on the body

 
3) Intramural (part of the vegetative nervous system, which is located in the walls of organs, and is composedof the sympathetic and parasympathetic).

text written by Iva
text edited by Iva

sources:

Jumat, 20 Desember 2013

Zavolimo svoje vagine - part 1!


Pisac i filozof Alain de Botton rekao je: „Što pomnije analiziramo što smatramo sexy, to ćemo jasnije shvatiti da je erotičnost osjećaj uzbuđenja koji nas prožima kada upoznamo drugo ljudsko biće koje dijeli naše vrijednosti i osjećaj za smisao postojanja.“  Američka autorica Naomi Wolf objasnila je to još bolje u svojoj knjizi „Vagina: Nova biografija“  („Vagina: A New Biography“), objavljenoj prije nešto više od godinu dana.  Radi se o istraživanju neshvaćene umno-tjelesne povezanosti između mozga i genitalija, svjesnog i  nesvjesnog, seksualnog. Ono što je u tekstu posebno podcrtano je otkriće koliko zapravo  tjelesno iskustvo utječe na svaki aspekt života žene, od stesa do kreativnosti i to kroz zamršenu mašineriju koja povezu biologiju i samo postojanje. Wolfova je inače poznata i po svojoj knjizi „Mit o ljepoti“ („The Beauty Myth“) iz 1991. U ovoj svojevrsnoj feminističkoj Bibliji,  autorica na potresan način izlaže povijest suvremene urbane žene, robinje mita o ljepoti te kaže: „Slično je i sa ženskom seksualnosti: kako joj je cijelo tijelo osjetljivo na dodir, kako joj treba i nježnosti i seksa, kako su joj erotske fantazije prilično složene, žena se, prije ili kasnije u životu nađe u situaciji da glumata pred muškarcem, u strahu da ga svojom erotskom proždrljivošću ne otjera. Nije lijepo pokazati svoju želju u punini, kaže nam mit o ljepoti, to je podjednako loše kao komentirati penis, ili, ne daj bože, pisati o njemu. Uz to, u ženu je odmalena usađena misao da je iz ovog ili onog razloga neprivlačna, možda ima debele ili tanke noge, veliku ili malu stražnjicu, premale ili prevelike grudi, te je bolje da vodi ljubav u mraku i ne priča o svojim orgazmičkim potencijalima. Nikada i nikome. I sve to zbog mita o ljepoti, koji je toliko moćan, da ga gotovo i ne zamjećujemo.“


I zaista, nismo li sve, žrtve uhvaćene u vrtlog vlastitih kompleksa? Štoviše, ne dosežu li naši kompleksi i do naših vagina? Ženi zaista jest usađena misao da je neprivlačna i da se konstantno mora boriti da bude ljepša i poželjnija. Pri tom ne samo da smatramo kako imamo prevelike stražnjice, premale grudi ili previše masnih naslaga oko trbuha, nego smo uvjerene kako i ono naše najintimnije nije dovoljno lijepo i poželjno, a pritom mislim na vaše vagine. Smatram da to najviše dokazuju tri primjera: 

a) Od nas se očekuje da ga oralno zadovoljimo, dok se isto ne podrazumijeva za nas. Mi bi trebale biti sretne ako se on odluči spustiti dolje jer eto pička je nešto prljavo. Tko bi pobogu htio zać' u te prostore?

b) Trend posebno popularan u Velikoj Britaniji zadnjih par godina –  labioplastika odnosno korekcija vanjskog dijela ženskog spolovila. U nekom trenu više nije bilo dovoljno da oderemo svaku dlačicu brazilskim i egipatskim depilacijama pa smo se pod utjecajem pornića koji nude posve nerealan prikaz ljudskog tijela i seksa odlučile na preoblikovanje ili smanjivanje stidnih usana. Pritom se „suvišna“ koža vagine odstranjuje kao da ste komad  mesa koje mesar trančira u mesnici. I tu ulogu ne igraju samo pornići nego časopisi na kojima se vagine smanjuju do nerealno malih veličina.

c) Riječ vaginaili pogotovo pička gotovo uvijek posjeduju negativnu konotaciju ili se bar radi o riječima koje izgovaramo potiho. Pritom zaboravljamo da riječ pička nije prosta riječ, nego je naš odnos prema toj riječi prost! 


Za potrebe ovog teksta napravila sam mini istraživanje u kojem se ispitanicama postavila pitanje koja je prva asocijacija koja im padne na pamet kada pomisle na svoju vaginu. Osobno, meni je to sram, sram zbog same činjenice da se radi o vagini, sram zbog mog seksualnog života… Kroz pisanje ovog bloga prilično sam se pomirila sa svojom seksualnošću i vaginom, raspisala sve boli koje su išle uz to i bar donekle pomogla kojoj ženi da učini isto,  ali i dalje mislim da se na temu ženske seksualnosti još jako puno toga mora reći i razjasniti. Jer tek onda kad u potpunosti shvatimo svoju vaginu i svoju seksualnost bit ćemo potpuno slobodne i maksimalno ćemo uživati u seksu. A sad pogledajmo što su rekle moje ispitanice: 

1. P.P. (26 godina): Smijeh, u smislu „hihi, nešto prosto“
2. I.P. (25 godina):  Swagina
3. K.Z. (23 godine): - Kada se sjetim svoje vagine, onda mi dođu pridjevi "meni lijepa", "mome momku lijepa", "pufaste, velike labije" i sjetim se iznenađenja (i straha!) kada mi je dečko prvi put vidio vaginu izvana, jer su moje labije bile veće od labija njegove prijašnje djevojke, ali i većine djevojaka koje je vidio na pornićima (amaterskim).
4. I.K. (28 godina): Seks!
5. D.Z. (23 godine): Kad se sjetim svoje vagine, na pameti su mi druge žene!
6.P.K. (27 godina): Sočno!
7. K.D. (27 godina): „Vagina=cvijet kaže moj muž, vagina=leptirici u trbuhu kažem ja“
8. M.B. (20 godina): Prvo sta mi je palo na pamet osim jednomjesečnog krvarenja je diskriminacija dlakavosti, odnosno ako žena ima dlakavu to je onda fuj, ne brine o sebi itd., a ako muško ima dlakavog onda je to kakti "normalno"
9. N.P. (29 godina): Ja bas ne volim svoju vaginu posebno, mislim da je pomalo ružnjikava, daleko od porno ideala. Recimo da nemam samopouzdanja na tom polju, sto je grozno jer volim oralni sex:/
10.  H.H (30 godina) : Vlažna i moćna.
11.  M.T. (24 godine): Dinja
12. T.K. (25 godina): Breskvica
13. S.S. ( 23 godine): Vaginini monolozi
14. M. K. (30 godina):  My precious
15. Z.B. (30 godina): Meni jedino pada na pamet posjet ginekologu...Asocijacije sam podijelila u dvije grupe: 1) pozitivne asocijacije i 2) negativne asocijacije

1)      Pozitivne asocijacije: „Swagina“,  Vlažna i moćna“, „Seks“,  Kad se sjetim svoje vagine, na pameti su mi druge žene!“, „Sočno“,  Vaginini monolozi“,  „Dinja“,  „Breskvica“, „My precious“,  „Meni lijepa", „Pufaste, velike labije“, „Vagina=cvijet kaže moj muž, vagina=leptirici u trbuhu kažem ja“

2)      Negativne asocijacije:Smijeh, u smislu „hihi, nešto prosto“,  Sjetim se iznenađenja (i straha!) kada mi je dečko prvi put vidio vaginu izvana, jer su moje labije bile veće od labija njegove prijašnje djevojke, ali i većine djevojaka koje je vidio na pornićima (amaterskim)“, Ja bas ne volim svoju vaginu posebno, mislim da je pomalo ružnjikava, daleko od porno ideala. Recimo da nemam samopouzdanja na tom polju, sto je grozno jer volim oralni sex:/“, Prvo sta mi je palo na pamet osim jednomjesečnog krvarenja je diskriminacija dlakavosti, odnosno ako žena ima dlakavu to je onda fuj, ne brine o sebi itd., a ako muško ima dlakavog onda je to kakti "normalno"“, „Meni jedino pada na pamet posjet ginekologu..“


Pozitivne asocijacije u meni su izazvale onaj aaw efekt. Bila sam ponosna i sretna zbog pozitivnog i rekla bih, moćnog stava koji cure imaju prema svojim vaginama. To je dokaz zdravog seksualnog života i odnosa prema svom tijelu. Međutim, negativne asocijacije, koliko god sam ih očekivala, dokaz su iskrivljene percepcije koju mi žene posjedujemo prema svom tijelu i seksualnosti. Rečenica:  Smijeh, u smislu „hihi, nešto prosto“ rezultat je višestoljetnog ispiranja mozga činjenicom kako su seks i genitalije nešto prosto, prljavo i animalno. Dok su rečenice: „Sjetim se iznenađenja (i straha!) kada mi je dečko prvi put vidio vaginu izvana, jer su moje labije bile veće od labija njegove prijašnje djevojke, ali i većine djevojaka koje je vidio na pornićima (amaterskim)“, Ja bas ne volim svoju vaginu posebno, mislim da je pomalo ružnjikava, daleko od porno ideala. Recimo da nemam samopouzdanja na tom polju, sto je grozno jer volim oralni sex:/“ i Prvo sta mi je palo na pamet osim jednomjesečnog krvarenja je diskriminacija dlakavosti, odnosno ako žena ima dlakavu to je onda fuj, ne brine o sebi itd., a ako muško ima dlakavog onda je to kakti "normalno" “ , dokaz su krive percepcije seksa i tijela koji su nam nametnuli porno filmovi u kojima glumice savršeno izdepilirane, s nerealno lijepim, sićušnim vaginama, glume maloumne krave za brzo oplođivanje ili bolje rečeno brzu penetraciju u kojem je njegov vrhunac vrlo vidljiv, a njem vrhunski odglumljen. A što se tiče odlaska kod ginekologa, osim što sam posjet ginekologu nije najugodnija stvar, jednako ugodan nije ni optužujući pogled i pitanje „Zašto?“ koje obično slijedi nakon što istog upitate za uputnicu za briseve na spolno prenosive bolesti. Zašto? E pa zato jer sam se jednom nemarno ponašala prema svom tijelu i seksala se bez zaštite? Oke? Zavrjeđujem li gorjeti na lomači zbog toga?Bitno je da shvatimo kako naše vagine ne samo da su zdrave, lijepe i upravo onakve kakvima bi trebale biti, nego su itekako ukorijenjene u samo funkcioniranje našeg mozga, tijela i duše. Stoga ću se u drugom dijelu članka pozabaviti  knjigom koju sam prethodno spomenula - „Vagina: Nova biografija“. U njoj autorica piše: „Žensko seksualno iskustvo, duboko krivo shvaćeno, nije samo pitanje seksualnosti ili zadovoljstva. Ono također služi kao medij ženske samosvijesti i nade, ženskog stvaralaštvai hrabrosti, ženskog  fokusa i inicijative; ženskog blaženstva i transcendencije i ultimativno ženske slobode. Kako bi u potpunosti razumjeli  vaginu, važno je shvatiti da ona ne egzistira samo sa ženskim mozgom, nego i sa samom ženskom dušom.“ 

------------------------------- 

Let's love our vaginas - part 1


Writer and philosopher Alain de Botton said: "The more closely we analyze what we consider sexy, the more we clearly understand that eroticsm is the feeling of excitement that permeates us when we meet another human being who shares our values ​​and sense of meaning for existence." American author Naomi Wolf explained it even better in her book " Vagina: The New Biography " published a little over a year ago. This book is all about research  on misunderstood mind - body connection between brain and genitals, conscious and unconscious, the sexual. What is specifically underlined here is the discovery of how much physical experience affects every aspect of a woman's life, from stress to creativity through intricate machinery which connects biology and very existence. Wolf is otherwise known for her book "The Beauty Myth" from the 1991. In this kind of feminist Bible, the author exposes the shocking history of modern urban women, slaves of the beauty myth and says: " It is similar to female sexuality: her whole body is sensitive to touch , so she needs tenderness and sex, and since her erotic fantasies are rather complex, the woman, sooner or later in life, finds herself in a situation of faking in front of man, fearing that her erotic gluttony will chase him away. It's not nice to show her desire to fully, tells us the myth of beauty, it is just as bad as commenting the penis, or, God forbid, writing about it. In addition, from early childhood the idea is instilled in a women that for whatever reason she is unattractive, she may have legs too thick or too thin, buttocks or breasts too big or too small, and it's better for her to make love in the dark and not to talk about her orgasmic potential. Never to anyone. And all this because of the beauty myth, which is so powerful that it almost not noticed."


And really, aren’t we all victimscaught in the vortexof our own insecurities? Moreover,  don’t our insecurities reach to ourvaginas too? The woman really is implanted a thought that she is unattractive and constantly has to fight to be more beautifuland more desirable. At the same time, not only that we  believe  we have buttocks too big, breasts too small or too muchfat  around the stomach, but we are convinced that our most intimate is not  beautiful and desirable enough, and I mean vagina by saying our most intimate. I think this is proven the most by three examples:

a) We are expected to satisfyhim orally, while the same does not imply for us. We should be happy if he decides to come down because there is something dirty about cunt. Who on earthwould visit a place such as cunt?

b) A trend particularly popularin the UK last couple of years labiaplasty or correction of exterior female genitals. At some point it was not enough to twitch every hair with Brazilian and Egyptian depilation so under the influence of porn movies which offer a completely unrealisticview of the human body and sex we decidedto go for redesign or reduction of the labia. Here "redundant" skin of the vagina is removed as if you are a piece of meat at the butcher’s shop. And not only that porn movies play a significant role here but magazines in which you can see  vaginas reduced to unrealisticallysmall sizes do it as well. 

c) The word vagina orespecially cunt almostalways have the negative connotation or at least we say these words quietly. In doing so, we forget that the word cunt is not a dirty word, but it is our relationship to that word that is dirty!For the purposes of this article I made a mini-survey in which respondentswere asked the questionwhich is the first association that comes into their mindwhen they think of their vagina. Personally, first association that comes to my mind is shame, shame about the factthat it is a vagina, shame about my sexual life... Through writingthis blog I quite reconciled with my sexuality and my vagina, wrote all the pain that went with it away, and somewhathelped some woman to do the same, but I thinkthat on topicof female sexuality there is still a lot to say about and a lot to clarify. Because at the moment we fully understand our vaginasand our sexuality we will be completely free and will enjoy sex to the fullest. Now let's take a  look at what my subjects told me:

1.  P. P. ( 26 years old) : Laughter in the sense of " Hihi , something rude"
2. I. P. ( 25 years old) : Swagina!
3. C. C : (23 years old) : - When I think of my vagina, then adjectives " beautiful to me ," " beautiful to my boyfriend " , " puffy , large labia " come to my mind and I remember the surprise ( and fear ! ) when my boyfriend saw the exterior of my vagina for the first time, because my labia were larger than his ex- girlfriends’ labia, as well as the labia of the majority of the girls he saw in the porn ( amateur ) movies.
4. I. K. ( 28 years old ) : Sex !
5. D.Z. ( 23 years old ) : When I think of my vagina, other women come  to my mind!
6.P.K. ( 27 years old) : Juicy !
7. K. D. ( 27 years old) : Vagina = flower says my husband , vagina = butterflies in my stomach I say,
8. M. B. (20 years old) : First, what comes to my mind except bleeding every month is discrimination against hairs, or if a woman is hairy  then it is yucky, she isn’t taking care of herself etc. , and if a man has a hairy penis then it is " normal "
9.N. P. ( 29 years old) : I don’t really like my vagina, I don’t think it is very pretty, it is certainly far away from porn ideals . Let's say that I have no confidence in this field , which is terrible because I really love oral sex :/
10. H.H ( 30 years old) : Wet and powerful.
11. M. T. ( 24 years old ) : Melon
12. T. K. ( 25 years old) : Peaches
13. S. S. ( 23 years old) : The Vagina Monologues
14. M. K. (30 years old) : My precious
15.  Z.B. (30 years old): I can only think of a visit to a gynecologist..I split the associations into two groups: 1 ) positive associations and 2 ) negative associations

1 ) Positive associations: " Swagina " , " Wet and powerful " , "Sex " , " When I think of my vagina, other women come to my mind" , " Juicy " , " The Vagina Monologues " , "Melon" , "Peaches" , "My precious", " Beautiful to me" , " Puffy, large labia",  “Vagina = flowers says my husband, vagina = butterflies in my stomach I say "

2 ) Negative associations: " Laughter in the sense of " Hihi , something rude " , " I remember the surprise ( and fear ! ) when my boyfriend saw the exterior of my vagina for the first time, because my labia were larger than his ex- girlfriends’ labia, as well as the labia of the majority of the girls he saw in the porn ( amateur ) movies.“, " I don’t really like my vagina, I don’t think it is very pretty, it is certainly far away from porn ideals . Let's say that I have no confidence in this field , which is terrible because I really love oral sex :/ ", "First, what comes to my mind except bleeding every month is discrimination against hairs, or if a woman is hairy  then it is yucky, she isn’t taking care of herself etc. , and if a man has a hairy penis then it is " normal " and "  I can only think of a visit to a gynecologist“Positive associations caused that aaw effect in me. I was proud and happy because of the positive and I would say, mighty attitude girls have towards their vaginas. This is the evidence of a healthy sexual life and relationship to your body. However, negative associations, as much as I expected them, are the proof of  distorted perceptions that we women have about our bodies and sexuality. The sentence " Laughter in the sense of " Hihi , something rude " is the result of centuries of brainwashing with the fact that sex and genitals are something rude, dirty and animalistic. While the sentences: “I remember the surprise ( and fear ! ) when my boyfriend saw the exterior of my vagina for the first time, because my labia were larger than his ex- girlfriends’ labia, as well as the labia of the majority of the girls he saw in the porn ( amateur ) movies.“, " I don’t really like my vagina, I don’t think it is very pretty, it is certainly far away from porn ideals . Let's say that I have no confidence in this field , which is terrible because I really love oral sex :/ " and "First, what comes to my mind except bleeding every month is discrimination against hairs, or if a woman is hairy  then it is yucky, she isn’t taking care of herself etc. , and if a man has a hairy penis then it is " normal "and " are a proof of the wrong perception of sex and body which is imposed by porn films in which the actresses perfectly waxed, with unrealistically beautiful, tiny vaginas , play mindless cows used for fast fertilizing or better say rapid penetration where his culmination is very visible, while her is superbly acted. And as far as going to the gynecologist, except the fact that a visit to the gynecologist is not the most comfortable thing, equally unpleasant is the accusing look and the question " Why ? " which usually follows after you ask him/her for the order to make a test on sexually transmitted diseases. Why? Well, because I once acted negligently toward my body and had sex without protection? Ok ? Do I  deserve to burn at the stake because of it?


It is important to realize that our vaginas are not only healthy, beautiful and exactly how theyshould be, butare very much rootedin the functioning of our brain, body andsoul. Therefore in the second part of my article I will be addressing to the book I previously mentioned- "Vagina: The New Biography." In it, the author writes: "Women'ssexual experience, deeply misunderstood, is not just the question of sexuality orpleasure. It also serves as a medium of woman's self-confidenceand hope, courageand creativity, focus and initiatives, bliss and transcendence andultimately woman's freedom. In order to fully understand the vagina, it is important to realize that it not only coexists with the female brain, but also with the female soul."photos used in the text: