Rabu, 16 Maret 2016

Tko je Sara Renar i što znači biti žena?Izgleda da je Sara Renar zadnjih dana posvuda. Na kioscima nas gleda s naslovnice Storybooka, a njen je glas već standardna pojavama na radiju. Znala sam je susresti i na nekim od najvećih modnih evenata pa je po svemu sudeći Sara postala pravi celebrity od našeg zadnjeg intervjua. No, daleko je ova glazbenica od klasičnog hrvatskog celeba bez duše i kao takva uvijek savršena partnerica za razgovor.  

Tko je Sara Renar? 

Glazbenica, tekstopisac, skladateljica, pjevačica, poluinstrumentalist, poluaranžer; bivša arhitektica, bavila se i glumom; jedina kćer svoje majke, vlasnica psa; prilično dobra vozačica, solidna kuharica, kriminalna domaćica; neudana, formalno nezaposlena i kreditno nesposobna djevojka na pragu tridesetih, autor, skoro pa umjetnica opće prakse.


Što se promijenilo u tvom životu od našeg zadnjeg intervjua prije dvije godine?

Zapravo se strahovito puno toga izdogađalo, što predivnog, što manje lijepog. Izdala sam jedan album (“Jesen”) i sad sam u završnoj fazi s novim (“Tišina”). Bila sam nominirana za Porina u kategoriji debitanta (2014.) te za alternativni album godine i žensku vokalnu izvedbu (2015.) , u zadnje navedenoj kategoriji sam nagradu i osvojila. Prestala sam raditi u struci i potpuno se posvetila glazbi, ima tome već godinu dana. Vodila jedan semestar radionice “Tekst u glazbi”, sudjelovala na dva projekta teatar hr. - a i kolektiva SKROZ, ponovno naučila voziti i savladala bočno parkiranje. Počela više čitati. Udomila psa. Odsvirala kojih osamdeset koncerata, od manjih klubova do regionalnih festivala. Suočila sam se sa smrću u obitelji: otac mi je krajem prošle godine preminuo i ni jedna rečenica se ne čini dovoljno dostojanstvenom za opisati taj gubitak.


Osjećaš li se uspješnom? I koja je tvoja definicija uspjeha?

Meni je bitan proces. Konstantno tražiš, kopaš, možeš i moraš bolje. Osjećam se uspješnom jer mogu živjeti taj proces i biti mu posvećena. Možda je to najveća promjena od našeg zadnjeg intervjua, odabrala sam svoj put i više nema dileme (iako sumnja uvijek naravno postoji). Definirala sam čime se zaista želim baviti u životu i to i radim.


Više pročitaj ovdje


photo Božo Beti
---------------------------------------------------------------------------------

        Who is Sara Renar and what does it mean to be a woman?It seems that Sara Renar is everywhere for the past few days. At the kiosks she is watching us from the cover of Storybook Magazine, and her voice is already a standard phenomena on the radio. I even used to ran into her at some of the biggest fashion events, so it seems Sara became a real celebrity since our last interview. But this musician is far from the classical Croatian celeb without a soul and as such is always the perfect partner for a talk.


Who is Sara Renar?

A musician, a songwriter, a composer, a singer, an semi-instrumentalist, a semi - arranger; a former architect, was involved in acting too; the only daughter of her mother, an owner of a dog; a pretty good driver, a solid cook, a criminal housekeeper; unmarried, formally unemployed and uncreditworthy girl on the threshold of thirties, an author, almost a common practice artist.

What has changed in your life since our last interview two years ago?

Actually, an awful lot happened, some of it beautiful, some less beautiful. I released one album ("Autumn") and now I'm in the final stages with the new one ("Silence"). I was nominated for Porin in the newcomer category (2014.) and for alternative album of the year and female vocal performance (2015.), in the last mentioned category I won the prize. I stopped working in my profession and fully devoted myself to music, it has already been a year I decided to do so. I led one semstar of workshop called "Text in music", participated in two teatar.hr and collective SKROZ projects , learned how to drive again and mastered parallel parking. I started to read more. Adopted a dog. Played around eighty concerts, from small clubs to regional festivals. I faced death in the family: my father passed away late last year and no sentence seems dignified enough to describe this loss.

Do you feel successful? And what is your definition of success?
For me essential is the process. You are constantly looking for something ,digging, you can and you must be better. I feel successful because I can live this process and be dedicated to it. Perhaps this is the biggest change since our last interview, I chose my way, and there is no dilemma about it (though of course there is always a bit of doubt). I defined what I really want to do in life and that's what I am doing.

Read more here


photo Božo Beti


Senin, 14 Maret 2016

Tko je Nela Simić i što znači biti žena?


Nela Simić je jedna uistinu posebna žena, s kojom ću u razgovoru često teško držati tempo. To se događa jer se redovito gubim u  a) moru informacija koje je Nela u stanju izreći u samo jednoj minuti i/ili b) ponekim referencama s kojima nisam u potpunosti upoznata, iako bi kao intelektualka navodno trebala biti.  No,  to je samo jedna od stvari zbog kojih joj se toliko divim. Teško je zapravo opisati kakva je osoba ova novinarka i voditeljica galerije Pikto pa budući da nisam u nemogućnosti da vam je fizički predstavim, nadam se da će vam bar ovi odgovori donekle približiti fantastičnu Nelu.


Tko je Nela Simić?

To je uvijek najteže pitanje. Ako govorimo o Nelinoj profesiji to je lakši i kraći odgovor koji ne zahtijeva transcendentalna traganja :) Nela je radijska novinarka, radnica u kulturi, voditeljica galerije, sanjar, kreativka, ispijačica kave, putnica, partijanerica, sestra, kćer, i nečija djevojka.Kojim sve projektima/poslovima bi se pohvalila?

Mogla bih kao Will Carruthers napisati knjigu s biblijskom referencom The Book of Jobs koja nije Jobova knjiga, nego knjiga poslova...Od studentskih poslova konobarenja, rada u dućanima s odjećom, nakitom i slično do marketinga i prodaje u dentalnom turizmu, imala sam čak i vlastitu zalogajnicu neko vrijeme, radila kao turistički radnik u Italiji, pisala za razne internetske portale, već četiri godine radim na radiju, a prije godinu dana otvorila sam umjetničku galeriju Pikto. Unutar svih ovih naizgled nespojivih zanimanja radila sam razne projekte, a najlakše je izdvojiti ove najrecentnije. Na Radiju 101 imam emisiju o kulturi koja se zove ARTikulacija, a nešto što se veže na galerijski rad je projekt Reli po galerijama koji kroz interaktivnu igru povezuje galerije u gradovima Hrvatske.

Osjećaš li se uspješnom i koja je tvoja definicija uspjeha?

Čini mi se da se uspješni ljudi uvijek na neki način osjećaju neuspješnima (bar na njihovoj ljestvici uspjeha koja nije uvijek realna i ne vrijedi za druge ljude ) jer taj osjećaj da uvijek može više, brže, bolje, jače je to što me tjera da se razvijam i stvaram. Svaki puta kad se ljestvica podigne, a ja postignem cilj za kojim sam težila, magija nestane i ljestvica se povisuje. Zato nikada neću moći reći da sam zaista uspješna. Čudan je taj uspjeh, za koga i pred kim. Doduše, prednji čeoni režanj se navodno razvija u kasnim dvadesetima i odgovoran je između ostalog za razumijevanje uzroka i posljedice. S vremenom shvatiš koliko je vremena i truda potrebno uložiti da nešto profunkcionira, a istovremeno se s godinama taj fokus interesa sužava i trudim se specijalizirati i ne širiti priču i područje djelovanja kao što to rade djeca u slastičarnici.

Pročitaj  više ovdje

---------------------------------------------------------------------------------

Who is Nela Simic and what it means to be a woman?Nela Simic is truly a special woman, often a heavy opponent in a conversation. This is because I regularly get lost in a) sea of information Nela is able to express in just one minute and / or b) occasional references I am not fully aware of, although as an intellectual I am allegedly supposed to be. But this is just one of the things for which I admire her so much. It's hard to really describe what kind of person this journalist and leader of Pikto Gallery really is, but since I'm not able to physically introduce you to her, I hope that at least these answers will give you some idea of fantastic Nela.

Who is Nela Simić?

This is always the hardest question. If we talk about Nela's profession it is the easier and the shorter answer which does not require a transcendental quest :) Nela is a radio host, a culture worker, a founder of an art gallery, a dreamer, a creative, a drinker of coffee, a traveler, a party girl, a sister, a daughter, and somebody's girlfriend.
What are the projects / activities you are most proud of?

I might as Will Carruthers write a book with a biblical reference to the Book of Jobs, which is not a Job's book, but a book of jobs ... From student jobs like waitressing, working in shops with clothes, jewelery and similar to marketing and sales in dental tourism, I even had a diner of my own for a while, worked as a tourist worker in Italy, used to write for various websites, I work on the radio for the past four years, and a year ago I opened an art gallery Pikto. Within all of these seemingly disparate professions I worked on variety of projects, and the easiest way is to extract the most recent. I have a show about culture on Radio 101 which is called ARTiculation, and something that is connected to gallery work is the project called Reli po galerijama (Rally through galleries) which connects galleries in Croatian cities through an interactive game .


Do you feel successful and what is your definition of success?

It seems to me that successful people always somehow feel unsuccessful (at least on their ladder of success, which is not always realistic and does not apply to other people) because that feeling that you can always do more and be faster, better and, stronger is what makes me develop and create. Each time the scale builds up, and I achieve my aim,  magic disappears and the scale increases. That's why I'll never be able to say that I really successful.  Success is strange, for whom and in front of whom. However, anterior frontal lobe is reportedly developing in the late twenties and is responsible among other things for the understanding of cause and effect. Over time, you realize how much time and effort is necessary to make something able to function, and at the same time over the years the focus of interest narrows and I try to specialize and don't spread the word and scope of activities like children in a candy store do.

Read more here